PRIVACYBELEID

Overzicht inhoud

 

GEGEVENSBESCHERMING, ALGEMENE INFORMATIEOVERZICHT VAN DE WERKWIJZEUW RECHTENCONTACTFORMULIER
AANVRAAG PER E-MAIL/TELEFOON
HOSTING
COOKIES
LOGBESTANDEN SERVER
LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
PLUG-INS EN TOOLS
AANPASSING EN UPDATE VAN HET PRIVACYBELEID
GEGEVENSBESCHERMING, ALGEMENE INFORMATIE

 

TMRW Eco B.V. ( “wij”, “we” of “ons“) zet zich in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie, en doen dit in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven regels voor gegevensbescherming en dit privacybeleid (Privacybeleid).

 

Wanneer u deze website (de “Website”) bezoekt, worden verschillende soorten persoonlijke informatie verzameld. Persoonsgegevens houden alle informatie in die verwijst naar een geïdentificeerd of te identificeren natuurlijk persoon, en die gegevens bevat die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zoals naam, adres, e-mailadressen, IP-adressen of gebruikersgedrag.

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze Website; het licht toe welke gegevens wij op welke manier via uw gebruik van de Website verzamelen, voor welk doel wij ze gebruiken en op welke wettelijke grondslag dat gebeurt.

Wij informeren u hierbij dat het overbrengen van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) kwetsbaar kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

 

OVERZICHT VAN DE WERKWIJZE

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke verwerker van de gegevens (in de AVG “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd) is TMRW Eco B.V., 209A, Avenue Louise, 1050, Brussel, België –  E-mail: info@ecoclearprox.com

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of de juridische entiteit die alleen of in samenwerking met anderen besluiten neemt over de doelen en bronnen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.).

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u die met ons deelt. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer u ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden met uw toestemming automatisch door ons IT-systeem verzameld, of wanneer u hiervoor tijdens uw bezoek aan onze website daar toestemming voor hebt gegeven. Deze gegevens bevatten vooral technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem, of het tijdstip waarop u de website hebt bezocht). Deze informatie wordt automatisch opgeslagen wanneer u deze Website bezoekt.

Analysetools en tools van derden: De mogelijkheid bestaat dat uw zoekpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze Website bezoekt. Deze analyses worden vooral uitgevoerd met wat wij analyseprogramma’s noemen. Voor gedetailleerde informatie zie “Privacybeleid” hieronder.

Welke persoonsgegevens verzamelen we wanneer u de Website bezoekt en van de diensten gebruik maakt?

De informatie die we verzamelen, en hoe die wordt gebruikt, is afhankelijk van de manier waarop u de Website gebruikt, hoe u uw privacy hebt beschermd en van de relevante wettelijke voorschriften.

Wij verzamelen informatie om al onze gebruikers een betere service te kunnen bieden. We verkopen geen persoonlijke informatie aan derden, maar gebruiken haar alleen om problemen op te sporen en de website te verbeteren.

Soorten gegevens die worden verzameld:

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van u verzamelen, gebruiken en doorgeven, als volgt gegroepeerd: Persoonsgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers) en communicatiegegevens (informatie over uw communicatie met ons, zoals informatie m.b.t. ondersteunings- en overige vragen), contentgegevens (bijv. ingevulde online formulieren), meta-/communicatiegegevens (bijv. informatie over apparaten, IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. websites die u hebt bezocht, interesse in content, tijdstippen waarop u de website hebt bezocht).

Categorieën gegevens: Gebruikers (bijv. bezoekers van de website), gebruikers van de online diensten.

Hoe verwerken (of gebruiken) we uw informatie? – doelen en wettelijke grondslag van de verwerking

We gebruiken persoonsgegevens ten behoeve van het aanbieden, onderhouden en verteren van onze Website en uw gebruikservaring, van het verbeteren van de veiligheid en betrouwbaarheid van onze Website te (waaronder het opsporen, voorkomen en van fraude en het reageren op fraude, misbruik, veiligheidsrisico’s en technische problemen die ons, de gebruiker of derden zouden kunnen schaden); van de communicatie met u over onze producten, functies en diensten, waaronder updates over producten, en veranderingen in ons beleid; voor marketing en promotie nl. om producten, artikelen en diensten op de markt te brengen, er reclame voor te maken en ze te promoten, waaronder het op de markt brengen van producten of artikelen gebaseerd op uw gebruik van producten of informatie die we van derden ontvangen; om juridische redenen, nl. om aan de van toepassing zijnde wetten te voldoen of om op geldige juridische processen of juridische acties te kunnen antwoorden, bijvoorbeeld door wetshandhavers of toezichthouders.

Wettelijke grondslag: De over u verzamelde informatie wordt verwerkt op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt b van de AVG indien uw vraag is gerelateerd aan de uitvoering van een contract of nodig is voor het treffen van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij het effectief verwerken van vragen die ons worden toegestuurd, en om efficiënte, economische en gebruikersvriendelijke diensten te bieden, (art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG) of op basis van uw toestemming ( 6 lid 1 zin 1 punt a van de AVG) indien deze is verkregen. De gegevens die u ons bij het contactverzoek hebt gestuurd, blijven bij ons tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevens vervalt (bijv. nadat uw verzoek is ingewilligd). De verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder de wettelijke bewaartermijnen – blijven ongewijzigd.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Tijdens de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij ze doorgeven naar of onthullen aan andere instanties, bedrijven, juridisch zelfstandige entiteiten of personen, bijvoorbeeld serviceproviders aan wie wij IT-taken hebben gedelegeerd, of leveranciers van diensten en content die onderdeel van de Website vormen. In die gevallen houden wij ons aan de wettelijke eisen, en sluiten we de juiste contracten of overeenkomsten af om uw gegevens bij de ontvangers van uw gegevens te beschermen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep doorgeven, of hen toegang tot die gegevens verlenen. Voor zover deze doorgifte voor administratieve doeleinden is, is de doorgifte van de gegevens gebaseerd op onze gerechtvaardigde bedrijfs- en zakelijke belangen, of het vindt plaats voor zover het noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, of als er sprake is van toestemming van de degene waarop de gegevens betrekking hebben of van toestemming door de wet.

In die gevallen zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven voor andere doeleinden dan hieronder aangegeven:

Indien u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt a van de AVG, indien onthulling noodzakelijk is ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 pag. 1 lid f van de AVG en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarwegend belang hebt dat de geheimhouding van uw gegevens rechtvaardigt; ingeval er een wettelijke verplichting is om uw gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 punt c van de AVG te onthullen, of indien dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is conform art. 6 lid 1 zin 1 punt b van de AVG voor de uitvoering van contractuele relaties met u. Dit omvat in het bijzonder de doorgifte van gegevens aan overheden of derden die bij het project betrokken zijn, zoals klanten en hun vertegenwoordigers, uitvoerende bedrijven en externe dienstverleners, met het doel om correspondentie te voeren en contracten te verwerken en/of uit te voeren.

De doorgegeven gegevens mogen door derden alleen voor de aangegeven doelen worden gebruikt.

Informatie over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere landen buiten de EU

Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven in de Verenigde Staten of andere landen die hun gegevens beschermen op een manier die in de landen van de EU als niet-veilig worden beschouwd. Indien deze tools geactiveerd zijn, kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden naar deze landen buiten de EU en daar worden verwerkt. Wij moeten u erop wijzen dat wij niet kunnen garanderen dat de gegevensbescherming in die landen van hetzelfde niveau is als in de EU. Zo zijn bedrijven in de VS verplicht om persoonsgegevens aan beveiligingsbedrijven te verstrekken, en u als onderwerp van de gegevens hebt geen enkele mogelijkheid om uzelf voor de rechtbank te verdedigen. En dus kan niet worden uitgesloten dat instanties in de VS (bijv. de binnenlandse veiligheidsdienst – Secret Service) uw persoonsgegevens voor beveiligingsdoeleinden verwerken, analyseren en permanent opslaan. Wij hebben geen enkele invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Hoe bewaren en beveiligen wij uw gegevens?

Opslagperiode: Tenzij in deze privacyverklaring uitdrukkelijk anders is vermeld, worden de gegevens die wij van u hebben bewaard, gewist zodra het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld niet meer van toepassing is en het wissen niet in strijd is met eventuele wettelijke voorwaarden voor opslag. Indien u een gerechtvaardigd verzoek indient voor het wissen of het herroepen van uw toestemming voor verwerking van uw gegevens, zullen uw gegevens worden gewist, tenzij wij andere rechtsgronden kunnen aanvoeren om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen in het belasting- en handelsrecht). In het laatste geval zullen de gegevens worden gewist nadat die gronden zijn vervallen. Indien de gegevens niet zijn gewist omdat dat voor andere, gerechtvaardigde doelen is vereist, zal de verwerking ervan beperkt blijven. Dat wil zeggen dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt.

Veiligheidsmaatregelen: Wij nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen conform de wet, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de toepassing en de aard, omvang, omstandigheden en doelen van de verwerking, maar ook met de waarschijnlijkheid van optreden en het niveau waarop de rechten en vrijheden van natuurlijke personen worden bedreigd, om een bepaald niveau van bescherming die bij dat risico hoort te kunnen garanderen. Indien door ons of door de provider IP-adressen en technologieën worden gebruikt en het gebruiken van een compleet IP-adres niet noodzakelijk is, wordt het IP-adres ingekort (het inkorten van het IP-adres wordt ook wel “IP-masking” genoemd). Om veiligheidsredenen en om de doorgifte van vertrouwelijke gegevens – bijvoorbeeld vragen die u aan ons stelt – tegen te gaan, gebruiken we een SSL of een TLS-versleutelingsprogramma.

UW RECHTEN

Wat uw informatie betreft hebt u de volgende rechten:

HERROEPING VAN UW TOESTEMMING OM GEGEVENS TE VERWERKEN

Een groot deel van de verwerking is alleen mogelijk indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. U kunt de toestemming op elk moment herroepen (art. 7 lid 3 van de AVG). Dat geldt dan voor elke verwerking van uw gegevens in de toekomst, behoudens eventuele gegevens die voor uw herroeping zijn verzameld.

RECHT VAN BEZWAAR (ART. 21 VAN DE AVG)

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van algemeen belang (art. 6 lid 1 zin 1 punt e van de AVG) en/of gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG), hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, conform art. 21 van de AVG, mits er redenen voor zijn die uit uw specifieke situatie voortkomen.

Indien u bezwaar indient, zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet meer gebruiken, tenzij we dwingende redenen kunnen aantonen voor het verwerken van uw gegevens die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien het doel van de verwerking is dat er rechtsvorderingen worden ingesteld, uitgevoerd of onderbouwd (bezwaar conform art. 21 lid 1 van de AVG).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met de bedoeling om ze voor direct marketing te gebruiken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar in te dienen tegen de verwerking van de betreffende gegevens voor die marketingactiviteiten. Dit is ook van toepassing in zoverre dat het met direct marketing te maken heeft. Indien u bezwaar indient, zal uw persoonlijke informatie daarna niet meer voor directe reclamedoeleinden worden gebruikt (bezwaar conform art 21 lid 2 van de AVG).

RECHT OM BEKLAG TE DOEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE (ART. 77 VAN DE AVG)

U hebt ook het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plek waar de inbreuk zou hebben plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens indruist tegen de AVG. Het recht om een klacht in te dienen laat onverlet eventuele civiel- of strafrechtelijke stappen die u als rechtsmiddelen ter beschikking staan.

RECHT OP INFORMATIE (ART.15 VAN DE AVG), RECTIFICATIE (ART. 16 VAN DE AVG) EN WISSING VAN GEGEVENS (ART. 17 VAN DE AVG).

Binnen de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie over de over u gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en ontvangers van die informatie en het doel van het doorgeven van uw informatie op te vragen, zonder daarvoor een vergoeding te betalen. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten rectificeren of te wissen. Indien u vragen hebt over dit onderwerp, of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS (ART. 20 van de AVG)

U hebt het recht om ons te verzoeken dat we alle gegevens die we op basis van uw toestemming automatisch verwerken om aan een contract te voldoen, in een algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde overhandigen. Indien u wilt dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, zal dat alleen gebeuren wanneer het technisch uitvoerbaar is.

HET RECHT OM BEPERKING VAN VERWERKING (ART. 18 VAN DE AVG)

U hebt het recht om te verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u op elk moment contact met ons opnemen. Het recht om te verzoeken dat om de beperking van de verwerking is in de volgende gevallen van toepassing:

In het geval dat u de juistheid betwist van de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, hebben wij normaliter enige tijd nodig om die eis te verifiëren. In de periode dat dit onderzoek wordt uitgevoerd hebt u het recht om de beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Indien de verwerking van uw gegevens op een onwettige manier gebeurt of is gebeurd, hebt u de mogelijkheid om beperking te verzoeken van de verwerking van uw gegevens, in plaats van te verzoeken dat die gegevens worden gewist.

Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben en u ze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te onderbouwen of in te stellen, hebt u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van om het wissen ervan.

Indien u bezwaar hebt gemaakt conform art. 21(1) van de AVG, zullen uw en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen het zwaarst wegen, hebt u het recht om te verzoeken om de beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen die gegevens – met uitzondering van het archiveren ervan – alleen met uw toestemming worden verwerkt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, of om de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen te beschermen of om redenen van wezenlijk algemeen belang zoals geformuleerd door de Europese Unie of een van haar lidstaten.

OM UW RECHTEN TE LATEN GELDEN OF INDIEN U PRIVACY-GERELATEERDE VRAGEN OF OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE VERKLARING HEEFT, KUNT U ALTIJD CONTACT MET ONS OPNEMEN OP INFO@ECOCLEARPROX.COM

 

PRIVACYBELEID

 

HOSTING MET All-Inkl

 

Wij hosten onze Website bij All-Inkl. De Provider is ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, eigenaar:

 

René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Duitsland (hierna: “All-Inkl”). Voor details zie het privacybeleid van All-Inkl: https://allinkl.com/datenschutzinformationen/.

 

Het gebruik van All-Inkl is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij de meest betrouwbare weergave van onze website. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt a van de AVG plaats, voor zover de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. vingerafdruk voor het apparaat) bij de toestemming is inbegrepen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

Gegevensverwerking: Wij hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking (DPA) afgesloten met de hiervoor genoemde provider. Dit is een contract dan verplicht is onder de gegevensbeschermingswetgeving en garandeert dat DPA persoonsgegevens van de bezoekers van onze Website alleen verwerkt op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

CONTACTFORMULIER

Indien u ons via ons contactformulier vragen stelt, zal de informatie van dat contactformulier en alle contactinformatie die daarin wordt gegeven door ons worden opgeslagen om uw vraag te behandelen, en voor het geval we nog andere vragen hebben. Wij zullen die informatie niet zonder uw toestemming met anderen delen.

 

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 punt b van de AVG, indien uw vraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract, of indien het noodzakelijk is om maatregelen te nemen voor het contract is ondertekend. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang t.a.v. het effectief verwerken van de vragen die ons worden gesteld (art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG), of op uw toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 punt a van de AVG), indien daarom is gevraagd.

 

De informatie die u op het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons tot u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming tot het opslaan van de gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie is opgeslagen niet meer bestaat (bijv. nadat we onze reactie op uw vraag hebben afgesloten). Dit gebeurt behoudens eventuele wettelijke bepalingen, in het bijzonder wat betreft bewaartermijnen.

 

VERZOEK PER E-MAIL, TELEFOON

Indien u ons per e-mail of telefoon uw verzoek inclusief uw persoonsgegevens (naam, verzoek) doet toekomen, worden deze door ons opgeslagen en verwerkt, met als doel uw vraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt b van de AVG indien uw vraag is gerelateerd aan de uitvoering van een contract of nodig is voor het treffen van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij het effectief afhandelen van de vragen die ons worden gestuurd (art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG) of op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 punt a van de AVG) indien die is gevraagd. De gegevens die u ons bij het contactverzoek hebt gestuurd, blijven bij ons tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevens vervalt (bijv. nadat uw verzoek is ingewilligd). De verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder de wettelijke bewaartermijnen – blijven ongewijzigd.

 

COOKIES

Onze Websites en pagina’s maken gebruik van wat de bedrijfstak “cookies” noemt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat toebrengen. Ze worden tijdelijk, voor de duur van een sessie, opgeslagen (sessie-cookies) of permanent op uw apparaat opgeslagen (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch gewist wanneer u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies worden op uw apparaat opgeslagen tot u ze actief wist, of ze worden door uw webbrowser automatisch gewist.

 

Het is in sommige gevallen mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om van bepaalde diensten die derden bieden, te profiteren (bijv. cookies om betalingen te verwerken).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch gezien noodzakelijk, omdat bepaalde functies van websites niet zouden werken als er geen cookies zouden zijn (bijv. het winkelmandje of de weergave van video’s). Andere cookies analyseren bijvoorbeeld gebruikerspatronen of het weergeven van advertentieboodschappen.

Cookies die nodig zijn voor elektronische communicatietransacties of voor bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor het winkelmandje), cookies die nodig zijn voor de optimalisering (verplichte cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare bezoekersanalyses mogelijk maken), zullen worden bewaard op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG, tenzij een andere wettelijke grondslag wordt aangegeven. De operator van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van verplichte cookies, om een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de operator te waarborgen. Indien uw toestemming is gevraagd voor het opslaan van de cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, worden deze alleen op basis van de verkregen toestemming verwerkt. ( 6 lid 1 zin 1 a van de AVG); deze toestemming kan op elk willekeurig moment worden herroepen.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u elke keer wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden geplaatst of alleen in bepaalde gevallen cookies aanvaardt. U kunt ook in bepaalde gevallen of altijd cookies weigeren, of de delete-functie activeren om de cookies automatisch te verwijderen wanneer de browser wordt afgesloten. Wanneer de cookies uitgeschakeld zijn, kunnen de functies van deze Website beperkt zijn.

Indien cookies van derden worden gebruikt of wanneer cookies voor analytische doeleinden worden gebruikt, sturen wij u daar een apart bericht van in overeenstemming met deze gegevensbescherming en, indien van toepassing, vragen om uw toestemming.

 

LOGBESTANDEN SERVER

De provider van deze Website verzamelt automatisch informatie en slaat informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw server automatisch aan ons doorgeeft. Tot die informatie behoort het type en de versie van de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem, URL van de verwijzer, de hostnaam van de computer die toegang wil verkrijgen, het tijdstip van het verzoek en het IP-adres. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

 

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de Website. Om dat te bereiken, moeten serverlogbestanden worden opgeslagen.

 

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Bepaalde links op de Website kunnen naar andere onafhankelijke bedrijven leiden. Wij zullen uw persoonlijke informatie nooit met die bedrijven delen. De links van derden die wij geven zijn als service voor u bedoeld. Wij hebben geen invloed op die sites of over hun omgang met privacy; hoe zij ermee omgaan, kan anders zijn dan de manier waar wij ermee omgaan. Wij onderschrijven geen inhoud op websites van derden die via onze Website en/of de Service wordt verkregen, en zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. We adviseren u om het privacybeleid van alle bedrijven te controleren voor u uw persoonsgegevens verzendt.

 

PLUG-INS EN TOOLS

 

AANPASSING EN UPDATE VAN HET PRIVACYBELEID

Wij passen ons privacybeleid aan zodra de veranderingen in de gegevens die wij verwerken dat vereisen, en wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde aan te passen aan de technische en wettelijke vereisten.